Política de privadesa i protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 /46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), Oklam Digital garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de dades de caràcter personal. Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit Oklam Digital ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Responsable del tractament Denominació: Oklam Digital CIF: B62723275 Adreça: Passeig del Canal, 41. 08970 Sant Joan Despí · Barcelona. Telèfon: 93 480 83 94 (ext. 2) Correu electrònic: info@oklam.com Finalitat del tractament Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web d’Oklam Digital o al seu personal, seran incloses al registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Oklam Digital, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis. Legitimitat del tractament

Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El vostre consentiment: Si sou usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.
Destinataris No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a lAgència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat. En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això. Comunicació No realitzarem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades. Conservació Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i Política de galetes. En aquest sentit, Oklam Digital conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat. Un cop bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per a Oklam Digital, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Seguretat Emprem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti als nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en el cas que contractem tercers per a pr

Relación contractual: Es la que aplica cuando compra uno de nuestros productos o contrata alguno de nuestros servicios.
Interés legítimo: Para atender a las consultas y reclamaciones que nos plantee y para gestionar el cobro de las cantidades adeudadas.
Su consentimiento: Si es usuario de nuestra web, mediante la marcación de la casilla que figura en el formulario de contacto, nos autoriza a que le remitamos las comunicaciones necesarias para dar respuesta a la consulta o solicitud de información planteada.
Destinatarios No cedemos sus datos personales a nadie, a excepción de aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Por poner un ejemplo, la Ley Tributaria obliga a facilitar a la Agencia Tributaria determinada información sobre operaciones económicas que superen una determinada cantidad. En el caso de que, al margen de los supuestos comentados, necesitemos dar a conocer su información personal a otras entidades, le solicitaremos previamente su permiso a través de opciones claras que le permitirán decidir a este respecto. Comunicación No realizaremos transferencias internacionales de sus datos personales para ninguna de las finalidades indicadas. Conservación Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo que resulte necesario para lograr los fines para los que fueron recabados. A la hora de determinar el oportuno periodo de conservación, examinamos los riesgos que conlleva el tratamiento, así como nuestras obligaciones contractuales, legales y normativas, las políticas internas de conservación de datos y nuestros intereses de negocio legítimos descritos en el presente Aviso de Privacidad y Política de Cookies. En este sentido, Oklam Digital conservará los datos personales una vez terminada su relación con Ud., debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado. Una vez bloqueados, sus datos resultarán inaccesibles para Oklam Digital, y no serán tratados excepto para su puesta a disposición a las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas de los tratamientos, así como para el ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. Seguridad Empleamos todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la información personal que se trate en nuestros sistemas. Mantenemos estrictos niveles de seguridad para proteger los datos de carácter personal que procesamos frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza y los riesgos a que están expuestos los datos. No obstante, no podemos responsabilizarnos del uso que Ud. haga de los datos (incluido usuario y contraseña) que utilice en nuestra web. Nuestro personal sigue estrictas normas de privacidad y en el caso de que contratemos a terceros para prestar servicios de soporte, les exigimos que acaten las mismas normas y nos permitan auditarles para verificar su cumplimiento. Sus derechos Le informamos que podrá ejercer los siguientes derechos:

Derecho de acceso a sus datos personales, para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos;
Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;
Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible (por ejemplo, por imperativo legal);
Derecho de limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, cuando la base legal que nos habilite para su tratamiento de las indicadas sea nuestro interés legítimo. «Oklam Digital» dejará de tratar tus datos salvo que tenga un interés legítimo o sea necesario para la defensa de reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos, cuando la base legal que nos habilite para su tratamiento sea la existencia de una relación contractual o su consentimiento.
Derecho a revocar el consentimiento otorgado a Oklam Digital.
Para ejercitar sus derechos, puede hacerlo de manera gratuita y en cualquier momento contactando con nosotros en la dirección Oklam Digital, adjuntando copia de su DNI. Tutela de derechos En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, a través de alguno de los medios siguientes:

Sede electrónica: https://www.aepd.es
Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517
Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador. Actualizaciones Oklam Digital se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales que puedan afectar el cumplimiento de la misma.